Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής» απευθύνεται πρωτίστως σε νέους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει  επιτυχώς τα στάδια αξιολόγησης, επιλογής και ένταξής τους στο Ανθρώπινο Δυναμικό Πωλήσεων της Εταιρείας Liberty Insurance Agents και ευρίσκονται προ της συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Επαγγελματικής Πιστοποίησής τους, κατά τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και οι ενότητές του προβλέπουν την άρτια «ξενάγηση» των νέων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο εύρος της ασφαλιστικής αγοράς μας και, ειδικότερα, στο θεσμικό περιβάλλον αυτής, στην οργάνωση και τη λειτουργία της, καθώς και στους κύριους κλάδους δραστηριότητάς της.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί κατάλληλο «εργαλείο» επιτυχίας των νέων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις εξετάσεις πιστοποίησής τους και ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις τους, ενώ προσφέρει, κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό συστηματική ασφαλιστική τεχνογνωσία, ικανή να διευκολύνει τους νέους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, ώστε η «είσοδός» τους στην ασφαλιστική αγορά να αποδειχθεί αποτελεσματική, αποδοτική και ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες προόδου τους.

Επιπροσθέτως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσφέρει επίκαιρη ασφαλιστική τεχνογνωσία σε εμπειρότερους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, αφού εμπεριέχει τις πλέον σύγχρονες θεσμικές και οργανωτικές εξελίξεις περί την Ασφάλιση και, επομένως,  αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο «εργαλείο» προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον άσκησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, κατά τις επιταγές της Εποπτικής μας Αρχής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Προς τον Σκοπό Εκπαιδευτικής Προετοιμασίας Νέων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Έννοια της Ασφάλισης & Οργάνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς 

α. Ο θεσμός της Ασφάλισης και κύρια ασφαλιστικά συστήματα

β. Βασικές διακρίσεις Ασφαλίσεων

γ. Ασφαλιστικοί Φορείς & Κρατική Εποπτεία

δ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Νέο Θεσμικό Πλαίσιο διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

ε. Η Οδηγία IDD και το νέο Θεσμικό πλαίσιο διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

2. Ασφαλιστική Σύμβαση

α. Έννοια και περιεχόμενο Ασφαλιστικής Σύμβασης

β. Συμβαλλόμενα Μέρη

γ. Λήπτης ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφάλισης

δ. Αίτηση ασφάλισης, εναντιώσεις, πρακτικές συνέπειες άσκησης εναντιώσεων

ε. Διάρκεια και είδη Ασφαλιστικών Συμβάσεων

στ. Προσωρινή Ασφάλιση

ζ. Ασφαλιστικό συμφέρον και διακρίσεις του

η. Γενικοί και ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου

θ. Ασφαλιστικά βάρη συμβαλλομένων μερών και συνέπειες παραβίασης ασφαλιστικών βαρών

ι. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης

3. Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι  

α. Έννοια του κινδύνου

β. Διακρίσεις κινδύνων και ασφαλισιμότητα

γ. Μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου

 • Αποφυγή
 • Πρόληψη
 • Κράτηση του κινδύνου
 • Μεταβίβαση κινδύνων
 • Ασφάλιση
 • Αντασφάλιση

δ. Ανάληψη Κινδύνου, Ασφαλιστική Τεχνική και  Βασικές Αρχές Underwriting                                                                    

ε. Επέλευση ζημιογόνου γεγονότος

στ. Αναγγελία, Πραγματογνωμοσύνη , Εκτίμηση, Αξιολόγηση, Διακανονισμός ζημιών,  Αποζημίωση

4. Βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών

α. Έννοια, σκοπός και περιεχόμενο

β. Ασφαλιστική αξία, Ασφαλιστικό ποσόν

γ. Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση, Συνασφάλιση

δ. Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο

ε. Απαλλαγές & τύποι απαλλαγών

στ.Αποζημιωτική αρχή

5. Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης

     α. Ασφαλίσεις Ζημιών

 • Ασφαλίσεις περιουσιακών κινδύνων
 • Ασφαλίσεις Κινδύνων Αστικής Ευθύνης
 • Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου
 • Ειδικές Ασφαλίσεις (Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, Εγγυήσεις και Πιστώσεις, Μεταφορές, ….)

    β. Ασφαλίσεις Ζωής

 • Σχέδια ασφαλίσεων Ζωής
 • Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής
 • Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων
 • Προγράμματα Επενδύσεων βασιζόμενα στην ασφάλιση (Unit Linked)

    γ. Ασφαλίσεις Υγείας

    δ. Ομαδικές Ασφαλίσεις

6. Αντασφαλίσεις και Διαχείριση Κινδύνου

α. Έννοια και σκοπός

β. Εφαρμογές

γ. Αντασφαλιστική τεχνική και τεχνική διαχείρισης κινδύνου

7. Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

α. Η Συμβουλευτική και ο σύγχρονος καταναλωτής ως Phygital (physical και digital) και Netizen (internet citizen)

β. Αναζήτηση και εξεύρεση δυνητικών πελατών

γ. Προσέγγιση Δυνητικών Πελατών και διερεύνηση ασφαλιστικών αναγκών

δ. Αξιολόγηση ασφαλιστικών αναγκών και συγκρότηση ασφαλιστικού προγράμματος

ε. Παρουσίαση ασφαλιστικού προγράμματος και τεχνικές προκαταρτικού «κλεισίματος» της πώλησης

στ. Διαχείριση επιφυλάξεων πελατών και τεχνικές τελικού «κλεισίματος» της πώλησης

ζ. Παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και απόκτηση συστάσεων δυνητικών πελατών

η. Customer Service Excellence

θ. Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Πωλήσεων

ι. Νέες τεχνολογίες ανάπτυξης των πωλήσεων

Προτεινόμενη Διάρκεια: η προτεινόμενη διάρκεια του Προγράμματος εκτείνεται σε είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευτικές ώρες, αναλυόμενες σε έξι (6) εκπαιδευτικά 4ωρα.

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: Προτείνεται «μείγμα» φυσικής τάξης και ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις:  Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο εργασιακό τους e-mail.

Χορηγούμενη Πιστοποίηση: οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν την Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Insurance Advice.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας