Προσωπικά Δεδομένα

1.Δεδομένα  Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η  ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Περιλαμβάνει τόσο τα απλά προσωπικά δεδομένα (ήτοι δεδομένα που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ, μόρφωση, επάγγελμα, τόπο γέννησης, Δεδομένα Ασφάλισης, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά -driving history)  κλπ.

2.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ Ιωάννης Τοζακίδης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος  καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

3.Γενική Συγκατάθεση

Ο επισκέπτης του ιστότοπου ΤΒ2Β-Insurance Advisors - www.tb2b.gr παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου, κατά τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679(GDPR) για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που χορήγησα σε εσάς και τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σας ή τους συνεργάτες σας, στο  έντυπο αναγκών μου ή στην αίτηση για ασφάλιση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο – π.χ με  e-mail, fax κλπ - με  διαβίβαση αυτών σε συνεργάτη σας ή σε ασφαλιστική εταιρεία για την ένταξη των αναγκών μου σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων με υπολογισμό του κατάλληλου και αναλογικού  για μένα ασφαλίστρου και για την ανάληψη του κινδύνου, την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου μου καθώς και την αποζημίωση μου, για πρόταση νέων ασφαλιστικών προϊόντων, επικαιροποίηση της ασφαλίσεως μου, κατάρτιση προφίλ, για ερευνητικούς και κοινωνικής ευπρεπείας σκοπούς και όλα αυτά με την τήρηση  ηλεκτρονικού η έγχαρτου αρχείου  έχοντας  ενημερωθεί από εσάς για τα δικαιώματα μου ως υποκείμενο των ΔΠΧ (πρόσβασης, πληροφοριών, διόρθωσης, περιορισμού του σκοπού τήρησης, διαγραφής, λήθης, ενημέρωσης εναντίωσης κλπ). Η τήρηση του αρχείου θα διαρκέσει τυχόν ασφάλιση μου και συενργασία μας με οποιοδήποτε  τρόπο

4.Συγκατάθεση για επεξεργασία βιογραφικών

Παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου, κατά τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679(GDPR) για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που χορήγησα σε εσάς και τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σας, με το βιογραφικό μου που σας απέστειλα, για να τα διατηρείτε και να τα επεξεργάζεστε  με σκοπό την αξιολόγηση του βιογραφικού αυτού  σημειώματος  και την εξέταση του ενδεχομένου επαγγελματικής συνεργασίας με τα υποκείμενα των δεδομένων. Ο αποστολέας του βιογραφικού/υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.

5.Διαγραφή – Διόρθωση προσωπικών δεδομένων

Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ παρέχει στους χρήστες του ΤΒ2Β-Insurance Advisors - www.tb2b.gr τη δυνατότητα να οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο ΤΒ2Β-Insurance Advisors - www.tb2b.gr και ο διαχειριστής  θα προβεί  στην άμεση διακοπή συγκέντρωσης προσωπικών αυτών δεδομένων και οριστική διαγραφή των όσων έχουν   συλλεγεί.

Οι χρήστες που εγγράφονται στο community του ιστοτόπου θα λαμβάνουν αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει το newsletter του ιστοτόπου κάθε τρίμηνο. Εφόσον επιθυμούν τη διακοπή αποστολής σε αυτούς του εν λόγω newsletter θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου ΤΒ2Β-Insurance Advisors - www.tb2b.gr.

6. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση στα δεδομένα ή υπονοιών για παραβίαση της ασφάλειας θα απευθυνθεί άμεσα στον υπεύθυνο πιστοποιημένο  ανάλογα συνεργάτη της προς έλεγχο και προστασία των Η/Υ  και στην ομάδα  υποστήριξης για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων παραβίασης, έχοντας την δυνατότητα να ζητήσει, όταν κρινένια ήτο αναγκαίο τη γνώμη της εποπτικής αρχής και τέλος σε περίπτωση  Παραβιάσεων Συστημάτων  ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα ενημερώνει, εντός 72 ωρών,  από τον εντοπισμό  του συμβάντος   της παραβίασης τις αρμόδιες αρχές.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας