Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Το Ινστιτούτο θέτει στη διάθεση των συνεργατών της Εταιρείας Liberty Insurance Agents, το συνολικό πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης που διαθέτει, καθώς και τις ενότητές του οι οποίες εκτείνονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Β και Γ, κατά τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Δείτε περισσότερα εδώ.

Τα ως άνω Προγράμματα Επανεκπαίδευσης του Ινστιτούτου ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Εποπτικής μας Αρχής, τυγχάνουν της έγκρισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, όπως αυτές τίθενται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα πλέον επίκαιρα εγκεκριμένα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης του Ινστιτούτου των Τομέων Β και Γ , αντιστοίχως, είναι αυτά υπό τους τίτλους «Η Οδηγία IDD και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων» και «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων».

Κατά το επόμενο έτος 2020 το Ινστιτούτο αναμένει να διαθέτει και νέα σειρά προγραμμάτων επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, επιπροσθέτως των προαναφερομένων, ώστε να διευκολύνει τους συνεργάτες της Εταιρείας Liberty Insurance Agents, εν σχέσει με τις απαιτήσεις επαναπιστοποίησής τους.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας